Hoe is mijn huurprijs opgebouwd?

Netto en bruto huur

Uw huurprijs bestaat uit de netto huur, en indien van toepassing, aangevuld met voorschot servicekosten en/of stookkosten en/of een serviceabonnement.

De netto huur (ook wel kale huur genoemd) is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woning en is vastgelegd bij aanvang van de huur. Daarna wordt deze jaarlijks verhoogd op basis van hetgeen in de huurovereenkomst is overeengekomen en/of op basis van de wet en/of bij aanpassing (verbetering) van de woning.

Als u de netto huur, servicekosten en/of stookkosten en/of serviceabonnement bij elkaar optelt, dan krijgt u het bedrag dat u maandelijks betaalt: de brutohuur.

Service- en stookkosten

U betaalt vaak naast de kale huur maandelijks een voorschot voor de service- en/of stookkosten. Dit zijn kosten voor verschillende algemene voorzieningen, verzekeringen en diensten op woning- of complexniveau.

Servicekosten voor de woning zijn bijvoorbeeld kosten voor de 24-uurs service t.b.v. centrale verwarmingsinstallatie (CV). Voor het gebouw kunt u denken aan o.a. de schoonmaakkosten van de algemene ruimtes, algemeen elektraverbruik en glasverzekering. Na afloop van ieder jaar wordt een eindafrekening opgesteld van de werkelijke kosten. De te veel of te weinig betaalde kosten worden jaarlijks met u verrekend. Het voorschot kan naar aanleiding van de hoogte van de afrekening jaarlijks worden geïndexeerd.

Sommige woningen hebben geen individuele cv-ketel. In deze gevallen wordt een voorschot betaald voor het verbruik. Na afloop van ieder jaar wordt een eindafrekening opgesteld van de werkelijke kosten. De te veel of te weinig betaalde kosten worden jaarlijks met u verrekend. Het voorschot kan naar aanleiding van de hoogte van de afrekening jaarlijks worden geïndexeerd.

Service-abonnement

AHAM Vastgoed biedt bestaande huurders de mogelijkheid een service-abonnement af te sluiten, bij nieuwe huurders is het een vast onderdeel van de overeenkomst.

Als u kiest voor een service-abonnement worden bepaalde onderhoudswerkzaamheden, die volgens de wet voor rekening van huurder zijn, door en voor rekening van verhuurder uitgevoerd. Voor dit abonnement betaalt u maandelijks een klein bedrag. Zie ‘Service en aansprakelijkheid’ voor meer informatie over het service abonnement.

Indien u geen service-abonnement bij ons heeft afgesloten kunt u dit natuurlijk altijd aanvragen.

Huurverhoging

Ieder jaar op 1 juli wordt de huurverhoging doorgevoerd. De overheid bepaalt jaarlijks met hoeveel procent de netto huur voor sociale huurwoningen maximaal mag worden verhoogd. De huurverhoging voor vrije sector woningen is gebaseerd op hetgeen hierover tussen huurder en verhuurder in de huurovereenkomst is bepaald en/of wat wettelijk mogelijk is.

De nieuwe huur voor een sociale woning moet 2 maanden voor de ingangsdatum aan huurder worden bekend gemaakt, derhalve ontvangt u uiterlijk voor 1 mei van ieder jaar een huurverhogingsbrief indien u een sociale woning huurt. Wanneer u een vrijesectorwoning huurt hoeft verhuurder geen aanzeggingstermijn van 2 maanden in acht te nemen, het is hier voldoende dat de aanzegdatum voor de huuringangsdatum ligt.

Naast de reguliere huurverhoging voor sociale huurwoningen kan een inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd. Ieder jaar stelt de minister vast, voor welke inkomenscategorieën dit geldt en wat het percentage van de inkomensafhankelijke huurverhoging mag zijn.

De huurverhogingsafspraken voor niet-woningen mogen tussen huurder en verhuurder vrij overeengekomen worden bij aanvang van de huur. De wet onderscheidt verschillende typen bedrijfsruimten (niet-woningen). Indien verhuurder en huurder het niet eens worden over een huurprijsaanpassing, moet u weten onder welk regime uw huurruimte valt om te bepalen welke rechtsgang u kunt volgen.

Huurverhoging 2021

Huurt u een sociale huurwoning? Dan wordt uw huur dit jaar ‘bevroren’. Dat betekent dat per 1 juli 2021 de huur van sociale huurwoningen niet geïndexeerd wordt. Het volgende moment van indexeren is zodoende 1 juli 2022. De zogenoemde ‘huurbevriezing’ geldt echter niet als u een vrijesectorwoning huurt.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur, adipisicing elit. Optio, minima similique, accusantium fuga fugiat tempore saepe ratione itaque accusamus esse a odit recusandae ea nobis sint sapiente debitis magni corporis.