Wijzigingen in uw contract. Wat is er mogelijk?

Gebruik van de woning

De door u gehuurde woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf. Iedere andere vorm van gebruik is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de woning in enige vorm in gebruik te geven aan derden en/of er activiteiten te hebben die bij wet en/of de afspraken zoals vastgelegd in de huurovereenkomst niet zijn toegestaan. AHAM Vastgoed voert een actief beleid met betrekking tot het opsporen van overtredingen.

Wij controleren streng op onderhuur.Als hier sprake van is, dan kunnen wij uw huurovereenkomst beëindigen en kunt u een fikse boete krijgen. Dit geldt voor onze sociale huurwoningen, maar ook voor onze huurwoningen in de vrije sector.

Gedeeltelijke opzegging

U heeft samen een woning gehuurd en door omstandigheden verlaat een van de huurders de huurwoning. Om uit uw verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de huurovereenkomst, te kunnen worden ontslagen, moet u een aanvraag indienen bij verhuurder.

Verhuurder toetst of de achterblijvende huurder op basis van zijn/haar inkomen de huur alleen kan voortzetten en er geen betalingsachterstanden zijn en/of zijn geweest. Indien verhuurder akkoord gaat, wordt een allonge opgemaakt die door beide huurders en verhuurder wordt ondertekend.

De administratiekosten voor de verwerking van een gedeeltelijke huuropzegging bedragen €125,00 per wijziging (peil 1 januari 2021).

Huurder toevoegen

AHAM Vastgoed schrijft geen huurders bij op het contract. Van rechtswege is men medehuurder indien er sprake is van geregistreerd partnerschap of huwelijk. Wanneer een hoofdhuurder bijvoorbeeld overlijdt, wordt op dat moment gekeken of de achterblijvende persoon recht heeft op de huurwoning.

Samenwonen

Wanneer u wilt samenwonen moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. U bent altijd gehouden om zelf de woning te blijven bewonen en aldaar uw hoofdverblijf te hebben. Doet u dit niet, dan is er sprake van het afstaan van het gebruik van de woning, hetgeen een ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg heeft.

Langere tijd weg?

Als u uw sociale huurwoning, vrije sectorwoning of onzelfstandige woonruimte tijdelijk verlaat voor langdurig verblijf buitenland (werk of studie) dan kunt u huisbewaring aanvragen. Neem contact met ons op voor de voorwaarden. In het geval van een sociale huurwoning dient u bij de gemeente te informeren voor aanvullende voorwaarden.

Onderhuur

Het doorverhuren van uw woning aan iemand anders – ook wel onderhuur genoemd – is nadrukkelijk niet toegestaan. Ook kortstondige verhuur aan toeristen (via bijvoorbeeld Airbnb) is niet toegestaan. Bovendien worden er vanuit de gemeente hoge boetes opgeëist bij dit soort verhuur, welke worden doorberekend aan huurder. Vakantieverhuur zorgt voor veel overlast voor omwonenden; denk aan rolkoffers over de trap en feestjes tot diep in de nacht. Daarnaast brengt dit extra risico’s op beschadiging van de woning met zich mee.